عنوان کتاب: آموزش الکترونیک به زبان ساده
مؤلفین: فرشاد عسگری – گلرخ بخشنده
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۵۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت ربات مبارز
مؤلفین: فرشاد عسگری – عاطفه حسین زاده گروی
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت ربات حساس به نور
مؤلفین: فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت منظومه شمسی من
مؤلفین: فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۹۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت ربات آتش نشان
مؤلفین: فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت ربات رالی
مؤلفین: فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: اولین گام در رباتیک با ربات رالی
مؤلفین: فرشاد عسگری – رونیکا حسنلویی
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: طراحی و ساخت ربات مبارز
مؤلفین: فرشاد عسگری – کیانا مشیریان
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۴۵۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸

عنوان کتاب: دنیای مدرن تکنولوژی با انرژی الکتریکی
مؤلفین: مهندس لعیا فیضی
ناشر: نیکونوین
مدیر فنی و ناظر چاپ: صنایع مهندسی مکاترون، فرشاد عسگری
سال چاپ: ۱۳۹۹
تیراژ: ۲۰۰ نسخه
قیمت: ۶۸۰٫۰۰۰ ریال

سفارش محصول: ۰۹۱۲۷۹۲۸۲۳۸