هیأت علمی

مهندس فرشاد عسگری

مدیرعامل صنایع مهندسی مکاترون بورسیه دانشجوی دکتری مهندسی ماشین های الکترونیکی مولف بیش از ۴۲ عنوان کتاب مهندسی برق و رباتیک

مهندس فرشاد عسگری

دکتر سید بابک مظفری

رییس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دکتری مهندسی برق عضو هیات داوران جشنواره مخترع کوچک و مسابقات رباتیک مکاترون

دکتر سید بابک مظفری

دکتر سودابه سلیمانی

دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف عضو هیات داوران جشنواره مخترع کوچک و مسابقات رباتیک مکاترون

دکتر سودابه سلیمانی

دکتر فاطمه شمیرانی

دکتری هوش مصنوعی رباتیک عضو هیات داوران جشنواه مخترع کوچک و مسابقات رباتیک مکاترون

دکتر فاطمه شمیرانی