اعضای شرکت مکاترون

B5
مهندس فرشاد عسگری

مدرس دانشگاه عضو انجمن نویسندگان ایران مشاور کسب و کار در ایران و خازج از کشور

مهندس فرشاد عسگری

مدیرعامل صنایع مهندسی مکاترون
مهندس علیرضا اسماعیلی

مدرس رباتیک و الکترونیک کارشناس آموزشی عضو مرکز نوآوری و تحقیقاتی کودکان

مهندس علیرضا اسماعیلی

واحد آموزشی
مهندس عاطفه حسین زاده

مدرس و مولف دوره های آموزشی عضو هیات اجرایی مدرس دوره های آزاد در دانشگاه

مهندس عاطفه حسین زاده

واحد اجرایی و آموزشی
مهندس فریبا مشیریان

کارشناسی مهندسی نرم افزار مدیر دفتر مکاترون و کینو ربو واحد ارتباطات داخلی

مهندس فریبا مشیریان

مدیر دفتر صنایع مهندسی مکاترون